Συνεργαζόμενες Τράπεζες

ALPLA BANK

ΙΒΑΝ: GR4801409960996002002002300

ΠΕΙΡΑΙΑΩΣ:

ΙΑΒΝ: GR0901721800005180102079589

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΚΑΝΑΤΑ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ